برنامه تلویزیونی شهر من با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
برنامه تلویزیونی شهر من با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم