حضور دکتر احمدی رئیس شورای عالی استانها در برنامه تهران ۲۰ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
حضور دکتر احمدی رئیس شورای عالی استانها در برنامه تهران ۲۰
دکتر احمدی عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم و رئیس شورای عالی استانها با حضور در برنامه تهران ۲۰ توضیحاتی در خصوص روند کاری و برنامه های این مرکز مهم در کشور را ارائه کرد.