مادران شهدا، غرس‌کنندگان نهال شهید؛ همسران شهدا، بارورکنندگان این نهال‌ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
مادران شهدا، غرس‌کنندگان نهال شهید؛ همسران شهدا، بارورکنندگان این نهال‌

اگرچه عنوان شهید بر تارک تمامی ارزشها می‌درخشد اما دیدن این قله نور نباید ما را از توجه به کسانی این نورانیت از آنها نشأت گرفته و بدون آنها و تأثیرگذاری بی‌بدیلشان امکان به‌وجود‌آمدن چنین نورانیتی وجود نداشت، غافل کند.