مصاحبه تفصیلی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم در خصوص بودجه 1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم
مصاحبه تفصیلی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم در خصوص بودجه ۱۳۹۸
مهندس محسن رنجبر معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با حضور در استودیوی خبری شورای اسلامی شهر مقدس قم توضیحاتی در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری کلانشهر قم ارائه کرد.