نماهنگ | فضای مجازی؛ ابزاری برای مقابله با دشمن - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
نماهنگ | فضای مجازی؛ ابزاری برای مقابله با دشمن
مردم باید هوشیار باشند، متوجّه باشند. مردم را با کمال وقاحت به مواجهه ی با انقلاب، با نظام دعوت میکنند؛ این مردمی که نظام متّکی به آنها است. اگر مردم پشتوانه ی نظام، پشتیبان نظام نبودند، این ماجرای به این اهمّیّت پیش نمی آمد، پیش نمیرفت؛ این قدر وقیحند که همین مردم را وادار میکنند یعنی تشویق میکنند، تحریک میکنند به مواجهه ی با نظام. مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنند، علیه این تبلیغات حرکت کنند. جوانها امروز در فضای مجازی فعّالند؛ فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان. ۱۳۹۷/۱۰/۱۹