گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شهر قم
محمود مسگری سخنگوی شورای شهر قم گزارشی از مصوبات یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر قم ارائه داد.