گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای شهر قم-خرداد۱۳۹۹ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای شهر قم-خرداد۱۳۹۹