گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای شهر قم-خرداد1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم