گزارش عملکرد کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم-خرداد۱۳۹۹ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم