گزارش عملکرد کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم-خرداد1399 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم