گزارش عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم-تیر1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم