گزارش عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم-تیر1399 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
گزارش عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم-تیر1399