گزارش عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم-خرداد1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم