گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم-خرداد1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم