آدرس: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب شهرداری قم
تلفن گویا: ۳۲۲۱۲۰۰۰-۰۲۵
رایانامه : QomShoraaΦGmail.com