رد توافقنامه بین شهرداری و نظام‌مهندسی توسط فرمانداری تعجب‌برانگیز است
رد توافقنامه بین شهرداری و نظام‌مهندسی توسط فرمانداری تعجب‌برانگیز است
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم با اشاره به رد توافقنامه بین شهرداری و نظام‌مهندسی ، اظهار داشت: تصمیم و توافقنامه‌ای که بین رئیس نظام‌مهندسی قم و شهرداری منعقد می‌شود تصمیم تمام مهندسین قم محسوب شده و رد آن توسط فرمانداری تعجب‌برانگیز است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم ، سبحانی با اشاره به آئین‌نامه اجرایی طرح احداث سطوح سبز در ساختمان‌ها و بهینه‌سازی مصارف آب در شهر قم عنوان کرد: در این آئین‌نامه جزئیات مالی و تشویقات مالی به‌صورت سالانه توسط شورای شهر قم تعریف‌شده و در آن پیوست‌های فرهنگی دیده خواهد شد.

عضو شورای شهر قم نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به توافقنامه بین شهرداری و نظام‌مهندسی درباره تعرفه دفاتر نظام‌مهندسی تأکید کرد: تصمیم و توافقنامه‌ای که بین رئیس نظام‌مهندسی قم و شهرداری منعقد می‌شود تصمیم تمام مهندسین قم محسوب شده و رد آن توسط فرمانداری تعجب‌برانگیز است.