شورای اسلامی شهر قم به دنبال حداقل فشارهای اقتصادی به مردم است
شورای اسلامی شهر قم به دنبال حداقل فشارهای اقتصادی به مردم است
روح اله امرالهی گفت: مخالفت با واقعی نشدن بهای خدمات سازمان های شهرداری منجر به تبدیل این سازمان ها به سازمان های یارانه بگیر می شود که کاهش کیفیت خدمت رسانی و همچنین نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه اعلامی از بانک مرکزی بیش از ۲۰ درصد و میانگین افزایش قیمت ها حداقل ۳۲ درصد بوده است گفت: مجموعه افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است که با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده در عمل، میزان هزینه های سازمان های زیرمجموعه شهرداری بیش از درآمد های آنها خواهد شد.
روح اله امرالهی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر قم به دنبال حداقل فشارهای اقتصادی به مردم است گفت: مخالفت با واقعی نشدن بهای خدمات سازمان های شهرداری منجر به تبدیل این سازمان ها به سازمان های یارانه بگیر می شود که کاهش کیفیت خدمت رسانی و همچنین نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.