شورای شهر به دنبال حداقل افزایش عوارض شهرداری در سال ۹۸است
شورای شهر به دنبال حداقل افزایش عوارض شهرداری در سال ۹۸است
اسلامی گفت: شورای شهر به دنبال حداقل فشار اقتصادی به مردم است به همین دلیل در بررسی عوارض و بهای خدمات سازمان های شهرداری قم در بودجه سال 98 حداقل افزایش را در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، حسین اسلامی با اشاره به افزایش چند برابری هزینه های تحمیلی به مدیریت شهری در ماههای اخیر گفت: این شورا با حداکثر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عوارض و بهای خدمات سازمان های شهرداری قم در بودجه سال ۹۸ موافقت کرده است.
وی ادامه داد: تورم اعلامی در ماه های گذشته بیش از ۳۰ درصد و هزینه های تحمیلی به شهرداری نیز به صورت چشمگیری افزایش داشته است که برای ارائه با کیفیت و استمرار خدمات به شهروندان چاره ای جز افزایش تعرفه بهای خدمات وجود ندارد.
سخنگوی شورای شهر قم افزود: شورای شهر قم به منظور به حداقل رساندن فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش عوارض و بهای خدمات سازمان های شهرداری و از طرفی مختل نشدن ارائه خدمات توسط شهرداری بازنگری در میزان این عوارض و بهای خدمات ضروری بود.
اسلامی با اشاره به مباحث طولانی پیرامون بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان های شهرداری در بودجه سال ۹۸ این شهرداری در جلسه های کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق شورای شهر قم گفت: با وجود اینکه شهرداری قم افزایش ۲۰ درصدی بهای خدمات و عوارض در سال ۹۸ را پیشنهاد داده بود، شورای شهر با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی این خدمات موافقت کرده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر غیرقابل اجتناب بودن افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان های تابعه آن گفت: این شورا برای افزایش عوارض و بهای خدمات حداقل ها را در نظر گرفته است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر با وجود اینکه شهرداری قم بهای خدمات و عوارض مشاغل را برای سال آینده ۲۰ درصد پیش بینی کرده است که این شورا به منظور کاهش فشار به مشاغل مختلف با حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش بهای این عوارض تاکید کرده است.