افزایش ۱۶ درصدی تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند
افزایش ۱۶ درصدی تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند
سبحانی اظهار داشت:تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در سال آینده به صورت میانگین 16 درصد رشد خواهد کرد، این افزایش در زمینه تعرفه جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای بیمارستانی 31 درصد خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ،سید مجتبی سبحانی ثابت رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم در هشتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم گفت: تعرفه بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در سال آینده به صورت میانگین ۱۶ درصد رشد خواهد کرد، این افزایش در زمینه تعرفه جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای بیمارستانی ۳۱ درصد خواهد بود.