مصوبات جلسه نود و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه نود و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
نودو سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه نودو سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ 1398/02/09 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1-در خصوص طرح کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم مثبوت به شماره 766/د مورخ 1398/02/03 با موضوع حذف ضريب٢ در محاسبه عوارض پاركينگ تبصره ل ماده٢٠ تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به موجب این طرح باتوجه به آنکه در محاسبه عوارض پارکینگ تبصره ل ماده 20 تعرفه عوارض شهرداری قم در سال 1398 ضریب 2 لحاظ گردیده و این امر باعث افزایش زیاد عوارض گردیده است لذا ضریب مربوط حذف می گردد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در نود و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 1398/02/09 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه طرح تقدیمی به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2-عطف به لايحه شماره 2832 مورخ 26/01/1398 موضوع اخذ مجوز آزادسازي اسناد مالكيت تعداد ٣٠ دستگاه ميني بوس ايسوزو، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون عمران و حمل و نقل و کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در نودوسومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 1398/02/09 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3-در خصوص طرح کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم موضوع نامگذاری تقاطع بلوار عماریاسر با بلوار پانزده خرداد ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به استناد بند 24 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، با عنایت به درخواست جمعی از رزمندگان استان ،پیشنهاد می گردد تقاطع بلوار عماریاسر با بلوار پانزده خرداد به نام تقاطع رزمندگان اسلام نامگذاری گردد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در نود و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 1398/02/09 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه طرح تقدیمی به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.