کارآمد سازی سازمان های شهرداری از جمله دستاوردهای ادغام سازمان های شهرداری است
کارآمد سازی سازمان های شهرداری از جمله دستاوردهای ادغام سازمان های شهرداری است
قراچورلو با اشاره به ضرورت ادغام سازمان های شهرداری قم گفت: چابکسازی سازمان ها، کاهش مالیات ها و کارآمد سازی سازمان های شهرداری از جمله دستاوردهای ادغام سازمان های شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، قراچورلو عضو شورای اسلامی شهر قم در نودو هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرمقدس قم با اشاره به ضرورت ادغام سازمان های شهرداری قم گفت: چابکسازی سازمان ها، کاهش مالیات ها و کارآمد سازی سازمان های شهرداری از جمله دستاوردهای ادغام سازمان های شهرداری است.

زین العابدین قراچورلو ادامه داد: اعتبار سالانه برخی سازمان های شهرداری قم بسیار ناچیز است و در عمل هیچگونه دستاورد و اقدام موثری در سال انجام نمی دهند و تنها به سازمان هایی مصرف کننده تبدیل شده اند که ادغام، چابکسازی و اصلاح سازمان های ساختار موجود به عنوان یک ضرورت باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.