مصوبات جلسه نود و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه نود و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
نودو هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه نودو هشتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰3/11 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- عطف به لايحه دو فوریت شماره 12506 مورخ 11/03/1398 موضوع اخذ مجوز اعمال مساعدت به سازمانها و مراكز مشاركت كننده(اتوبوسراني و…)در مراسمات ملي و مذهبي(١٤و١٥ خرداد)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
موضوع جهت تصويب نهايي در نودوهشتمین جلسه رسمي و علني روز شنبه مورخ 11/03/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- عطف به لايحه شماره 5864 مورخ 10/02/1398 موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ١٠٤١١/١ مورخ ٣١/١/٩٨ با موضوع مشاركت در احداث مجتمع تجاري مسكوني در عرصه بلوك17 SW بلوار پيامبر اعظم(ص) و پیرو مصوبه شماره 1548 مورخ 24/2/1398 ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در نودوهشتمین جلسه رسمي و علني روز شنبه مورخ 11/03/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح شش برگ تصویر قرارداد پیوست که ممهور به مهر شورا گردیده به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- عطف به لايحه شماره 10498 مورخ 31/02/1398 موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ١٦٨٠٦/١ مورخ ١٢/٢/٩٨ با موضوع مشاركت در احداث مجتمع تجاري مسكوني در عرصه بلوك21 SW بلوار پيامبر اعظم(ص) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در نودوهشتمین جلسه رسمي و علني روز شنبه مورخ 11/03/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح دوازده برگ تصویر قرارداد پیوست که ممهور به مهر شورا گردیده به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- عطف به لايحه شماره 11078 مورخ 02/03/1398 موضوع اخذ مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي جهت اجراي پروژه قطار شهري و اجراي پروژه بازآفريني شهري(با محوريت ساماندهي بلوار عمارياسر)و طرحهاي حمل و نقل و ترافيك و كاهش آلودگي هوا و اجراي طرح هاي تبديل پسماند به انرژي ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در نودوهشتمین جلسه رسمي و علني روز شنبه مورخ 11/03/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه کلیات پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات شامل اولویت ها ، قرارداد و طرح توجیهی در هنگام اخذ اوراق در شورا مورد بررسی قرار گیرد و شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.