مصوبات جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم و هفتم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲7 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- عطف به لايحه شماره 14441 مورخ 23/03/1398 موضوع اخذ مجوز تمديد مهلت مندرج در تبصره٤ ماده٢٦ تعرفه مصوب عوارض و بهاي خدمات سال١٣٩٨ شهرداري قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 27/03/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- عطف به لايحه شماره 60182 مورخ 17/11/1397 موضوع اخذ مجوز اصلاح مصوبه شماره٦٢٧٠ مورخ ١٩/٨/٩٧ در خصوص تمديد مجدد گواهي ٣ ساله تجاري براي املاك پرديسان ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 27/03/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

1.موارد 1و2و4و5 مصوبه 6270 مورخ 19/08/98 به قوت خود باقی است.
2.در خصوص بند سوم مصوبه ، صدور مجوز تجاری موقت برای ساختمان هایی که عدم خلاف 90% دارند امکان پذیر است.
3.صدور مجوز تجاری برای کلیه پلاک هایی که در شوارع کمتر از 14 متر قرار داشته و به نحوی از انحاء مثل وجود فضای سبز به شارع اصلی مشرف هستند بر اساس ستاره دوم تبصره ذیل ردیف 7 از بند الف تعرفه عوارض عمل گردد.
4.صدور مجوز موقت تجاری سالیانه صادر می گردد.
5.مصوبه فوق تا پایان سال 99 اعتبار خواهد داشت.