بانوان بازوی توانمند مدیریت شهری در شورای اسلامی شهر می باشد
بانوان بازوی توانمند مدیریت شهری در شورای اسلامی شهر می باشد
حسن طلایی با اشاره به راه اندازی هیئت های اندیشه ورز در شورای اسلامی شهر مقدس قم اظهار داشت: بانوان نخبگانی هستند که بعضا به دلیل ماهیت محوری خود در جامعه ایرانی-اسلامی بعضا امکان حضور در حوزه های اثرگذار را ندارند، شورای شهر قم استفاده از ایده های نخبگانی را در اولویت خود دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم،  حسن طلایی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به راه‌اندازی هیئت اندیشه ورز بانوان در شورای شهر قم اظهار داشت:  بانوان از ارکان مهم و تاثیر گذار جامعه اسلامی می باشند، شورای شهر قم بازدید به همین مهم و استفاده از ظرفیت نخبگان ای این قشر از جامعه تصمیم به ایجاد اتاق فکر شورای اسلامی شهر قم با محوریت بانوان کرده است.

وی ادامه داد:  شورای اسلامی شهر قم یک نهاد اجرایی نیست و بیشتر یک نهاد سیاست گذار،  برنامه ریز و نظارتی است و با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند و حضوری نقش در خانواده نقش محوری داشته،  اثرگذاری بسزایی در ایجاد راهبرد های مدنظر مدیریت شهری خواهد بود.

طلایی ادامه داد:  وان بخش مهم و اثرگذاری از جامعه را تشکیل می‌دهند و گام نهادن در مسیر حل مشکلات آنان نیز از مهمترین اولویت‌های شورای پنجم است،  بانوان نیز به رغم توانمندی های بالایی که دارند اما به خاطر نقش های محوری خود در جامعه ایرانی- اسلامی بعضاً در متن وقایع مهم نیستند.

وی با اشاره به استفاده شایسته از ظرفیت‌های بالای بانوان در سطوح مختلف اظهار داشت:  بانوان دارای توانمندی‌های بالایی هستند که به نحو شایسته از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان بهره برده نمی شود لذا تشکیل و فعالیت کارگروه های مختلف در شورای اسلامی شهر قم در حوزه بانوان در رفع مشکلات و فعال سازی و مشارکت هر چه بیشتر این قشر بسیار تأثیرگذار خواهد بود و از توانمندی ها و خلاقیت ها و ایده های بانوان نقطه در زمینه مدیریت شهری استفاده خواهد شد