عدم اعتماد مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی مهمترین مشکل شهر هوشمند
عدم اعتماد مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی مهمترین مشکل شهر هوشمند
سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در زمینه شهر هوشمند، گفت: فاصله زیادی بین الکترونیکی کردن تمام خدمات شهرداری وجود دارد و هنوز اعتمادی در بین مردم برای استفاده از این خدمات به وجود نیامده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم ، مجتبی سبحانی ثابت در خصوص راه اندازی پروژه های الکترونیکی در قالب شهر هوشمند در شهرداری قم، اظهار داشت: فاصله زیادی بین الکترونیکی کردن تمام خدمات شهرداری وجود دارد و هنوز اعتمادی در بین مردم برای استفاده از این خدمات به وجود نیامده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم شفافیت را یکی از دلایل استقبال مردم از طرح‌های الکترونیکی خدمات ذکر کرد و گفت: باید اطلاعات پایه‌ای در این زمینه در دسترس مردم باشد و با استفاده از مکانیزم های تشویقی باید مردم را به استفاده از این خدمات الکترونیکی تشویق کنیم که در این زمینه نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتری احساس می‌شود.