مصوبات جلسه یکصدوچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفدهم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۱۸۴۶۴ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز واگذاری حق انتفاع بخشی از بلوک ۳۱SW بلوار پیامبر اعظم(ص) به اداره کل انتقال خون استان قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوپنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- با عنایت به نامه اداره کل آموزش و پرورش استان قم به شماره ۱۰۷/۱۲۳۵۷۳/۲۵۰۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ موضوع پیشنهاد کارگروه ماده ۱۸ در خصوص نرخ سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون¬ عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوپنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور بشرح یک برگ تصویر جدول پیوست که ممهور به مهر شورا گردیده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- عطف به لایحه شماره ۷۵۷۶ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز نرخ پیشنهادی بهای خدمات و صدور پروانه فعالیت جهت خودروهای سند آزاد در سطح شهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون¬ عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوپنجمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.