مصوبات جلسه یکصدوچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفدهم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لايحه شماره ۱۸۴۶۴ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز واگذاري حق انتفاع بخشي از بلوك ۳۱SW بلوار پيامبر اعظم(ص) به اداره كل انتقال خون استان قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوپنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۲- با عنایت به نامه اداره کل آموزش و پرورش استان قم به شماره ۱۰۷/۱۲۳۵۷۳/۲۵۰۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ موضوع پیشنهاد کارگروه ماده ۱۸ در خصوص نرخ سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون¬ عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوپنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور بشرح یک برگ تصوير جدول پيوست که ممهور به مهر شورا گرديده مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۳- عطف به لايحه شماره ۷۵۷۶ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز نرخ پيشنهادي بهای خدمات و صدور پروانه فعاليت جهت خودروهاي سند آزاد در سطح شهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون¬ عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوپنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.