مصوبات جلسه یکصدوچهاردهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهاردهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهاردهمن جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم مهر ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰7/08 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- عطف به لايحه شماره 35933 مورخ 08/07/1398 موضوع اخذ مجوز هزينه كرد مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣ ريال در مراسم اربعين حسيني(عليه السلام) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدو چهاردهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 15/07/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(11 رای از یازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم براساس فهرست پیوست و مطابق با ردیف های مشخص شده که عملکرد ردیف ها اعمال و گزارش آن متعاقباً جهت اعمال در اصلاحیه سال98 به شورا گزارش شود و با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- عطف به لايحه شماره 35389 مورخ 06/07/1398 موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ٨٩٤٩٢/١ مورخ ٢٤/٠٦/٩٨ با موضوع مشاركت در احداث مجتمع تجاري مسكوني در عرصه بلوک ٢٠ SWبلوار پيامبر اعظم(ص) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوچهاردهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 15/07/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی با اکثریت آراء موافق(9 رای از ده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به پیوست 12 برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- عطف به لايحه شماره 33695 مورخ 28/06/1398 موضوع اخذ مجوز انتقال عرصه در مسير با وكالت نامه ، املاك واقع در بافت فرسوده به صورت قولنامه اي ( طرح ادامه خيابان ٣٠ متري سجاديه حدفاصل خيابان چهارمردان تا خيابان شهید دل آذر)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون¬ حقوقی و نظارت مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوچهاردهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 15/07/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(10رای از ده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعایت تذکرات کمیسیون حقوقی و نظارت و با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- عطف به لايحه شماره 22081 مورخ 30/04/1398 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال١٣٩٧ سازمان ميادين ميوه و تره بار، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصدوچهاردهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 15/07/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه تفريغ بودجه سال 97 سازمان مذكور از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی 222.367.001.356 ريال (دویست و بیست و دو میلیارد و سیصدو شصت و هفت میلیون ویک هزارو سیصدو پنجاه و شش ریال) و از حيث هزينه‌های قطعی به مبلغ 224.896.920.779 ريال (دویست و بیست و چهار میلیارد و هشتصدو نود و شش میلیون و نهصدو بیست هزار و هفتصدو هفتادونه ريال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مذکور ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

5- عطف به لايحه شماره 33692 مورخ 28/06/1398 موضوع اخذ مجوز اصلاح آئين نامه رتبه بندي تشخيص صلاحيت شركتهاي حمل و نقل درون شهري ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون¬ عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوچهاردهمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 15/07/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی به شرح چهارده برگ پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء موافق(11 رای از یازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.