مصوبات جلسه یکصدوچهاردهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهاردهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهاردهمن جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم مهر ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدودوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۳۵۹۳۳ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز هزینه کرد مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣ ریال در مراسم اربعین حسینی(علیه السلام) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدو چهاردهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(۱۱ رای از یازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم براساس فهرست پیوست و مطابق با ردیف های مشخص شده که عملکرد ردیف ها اعمال و گزارش آن متعاقباً جهت اعمال در اصلاحیه سال۹۸ به شورا گزارش شود و با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۳۵۳۸۹ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ٨٩۴٩٢/١ مورخ ٢۴/٠۶/٩٨ با موضوع مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی در عرصه بلوک ٢٠ SWبلوار پیامبر اعظم(ص) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوچهاردهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی با اکثریت آراء موافق(۹ رای از ده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به پیوست ۱۲ برگ ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- عطف به لایحه شماره ۳۳۶۹۵ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز انتقال عرصه در مسیر با وکالت نامه ، املاک واقع در بافت فرسوده به صورت قولنامه ای ( طرح ادامه خیابان ٣٠ متری سجادیه حدفاصل خیابان چهارمردان تا خیابان شهید دل آذر)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ حقوقی و نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوچهاردهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(۱۰رای از ده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت تذکرات کمیسیون حقوقی و نظارت و با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- عطف به لایحه شماره ۲۲۰۸۱ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال١٣٩٧ سازمان میادین میوه و تره بار، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصدوچهاردهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه تفریغ بودجه سال ۹۷ سازمان مذکور از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی ۲۲۲٫۳۶۷٫۰۰۱٫۳۵۶ ریال (دویست و بیست و دو میلیارد و سیصدو شصت و هفت میلیون ویک هزارو سیصدو پنجاه و شش ریال) و از حیث هزینه‌های قطعی به مبلغ ۲۲۴٫۸۹۶٫۹۲۰٫۷۷۹ ریال (دویست و بیست و چهار میلیارد و هشتصدو نود و شش میلیون و نهصدو بیست هزار و هفتصدو هفتادونه ریال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان مذکور ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- عطف به لایحه شماره ۳۳۶۹۲ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاح آئین نامه رتبه بندی تشخیص صلاحیت شرکتهای حمل و نقل درون شهری ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوچهاردهمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی به شرح چهارده برگ پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء موافق(۱۱ رای از یازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.