مصوبات جلسه یکصدوبیستم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیستم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیستمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهارم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصد و بیستم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۴۵۴۵۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاح (کاهشی) فرمول عوارض تجاری موقت املاک پردیسان ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوبیستمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(۱۳رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۴۵۴۵۵ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز نامگذاری ١٨ مورد اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری شوارع و معابر ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون  خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوبیستمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(۱۳رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به شرح یک برگ لیست(ممهور به مهر شورا) مستند به قانون شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.