مصوبات جلسه یکصدوبیستم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیستم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیستمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهارم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصد و بیستم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لايحه شماره ۴۵۴۵۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاح (کاهشی) فرمول عوارض تجاري موقت املاك پرديسان ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوبیستمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(۱۳رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۲- عطف به لايحه شماره ۴۵۴۵۵ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز نامگذاري ١٨ مورد اسامي پيشنهادي جهت نامگذاري شوارع و معابر ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون  خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوبیستمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آراء موافق(۱۳رای از سیزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به شرح یک برگ لیست(ممهور به مهر شورا) مستند به قانون شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.