مصوبات جلسه یکصدوبیست و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو بیست و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/11 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 38603 مورخ 21/07/1398 موضوع اخذ مجوز نرخ صدور مجوز ورود و تردد اتوبوسهاي توريستي در سطح شهر به ازاي زمان توقف ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون¬ عمران و حمل و نقل و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوبیست و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 11/09/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه لایحه تقدیمی با جانمایی نقاط مربوطه بر روی نقشه به شرح ذیل با اکثریت آراء موافق(7 رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.121-2
1- به ازای هر ساعت در رینگ (1) مبلغ 1.500.000 ریال
1- به ازای هر ساعت در رینگ(2) مبلغ1.000.000ریال
تبصره 1: بابت سقف تردد در هسته مرکزی به مدت دو ساعت و در صورت درخواست تمدید از سوی درخواست کننده نهایتاً به مدت یک ساعت بعد به صورت پیوسته قابل تمدید خواهد بود. ضمناً مجوز صادره برای هر خودرو در روز یکبار قابل تمدید می باشد.
تبصره2: هرگونه اجازه ورود به محدوده هسته مرکزی شهر و خارج آن در زمان اوج ترافیک ممنوع است.
تذکر: این مصوبه به مدت شش ماه قابلیت اجرایی دارد.

2- احتراماً عطف به لايحه شماره 45945 مورخ 29/08/1398 موضوع اخذ مجوز اصلاحيه بودجه سال ١٣٩٨ سازمان قطار شهري، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوبیست ویکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 11/09/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه اصلاحیه بودجه سال 1398 سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان 3.052.404.446.000 ریال(سه هزاروپنجاه و دو میلیارد و چهارصدو چهار میلیون و چهارصدو چهل و شش هزار ریال) با اکثریت آراء موافق(10 رای از یازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.