مصوبات جلسه یکصدوبیست و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیست و دوم جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و پنجم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدوبیست و دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۵۹۴۵ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ١٣٩٨ سازمان قطار شهری، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوبیست ویکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۳٫۰۵۲٫۴۰۴٫۴۴۶٫۰۰۰ ریال(سه هزاروپنجاه و دو میلیارد و چهارصدو چهار میلیون و چهارصدو چهل و شش هزار ریال) با اکثریت آراء موافق(۱۰ رای از یازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۴۴۷۷ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز متمم و اصلاحیه ردیف های بودجه سال ١٣٩٨ شهرداری قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوبیست و دومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم از حیث درآمد و هزینه به میزان ۲۳٫۶۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(بیست و سه هزار و ششصدو دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء موافق(۱۲ رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.