مصوبات جلسه یکصدوبیست و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوبیست و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوبیست و دوم جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و پنجم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدوبیست و دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/25 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 45945 مورخ 29/08/1398 موضوع اخذ مجوز اصلاحيه بودجه سال ١٣٩٨ سازمان قطار شهري، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوبیست ویکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 11/09/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه اصلاحیه بودجه سال 1398 سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان 3.052.404.446.000 ریال(سه هزاروپنجاه و دو میلیارد و چهارصدو چهار میلیون و چهارصدو چهل و شش هزار ریال) با اکثریت آراء موافق(10 رای از یازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لايحه شماره 44477 مورخ 23/08/1398 موضوع اخذ مجوز متمم و اصلاحيه رديف هاي بودجه سال ١٣٩٨ شهرداري قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوبیست و دومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 25/09/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه اصلاحیه بودجه سال 1398 شهرداری قم از حیث درآمد و هزینه به میزان 23.602.500.000.000 ریال(بیست و سه هزار و ششصدو دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء موافق(12 رای از دوازده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.