مصوبات جلسه یکصدوسی و یکمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و یکمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوسی و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۳۵۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاح تعرفه عوارض مشاغل گردشگری ( جدول شماره ۴ ماده ١۱) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف ، جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۰۷۲۳ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوزالحاق یک تبصره به مصوبه شماره ۲۳۰۱۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ در خصوص کاهش مبلغ عوارض قطع اشجار و خسارت به فضای سبز در تصادفات غیر عمد، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۹۲۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز پرداخت پایه سنوات کارگران شرکتهای خدماتی از ابتدای سال ١٣٩٨ به بعد و پرداخت سختی شغل ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۳۲۲۷ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تایید قرارداد مدیریت پارک حاشیه ای شهر قم (پارکومتر) فی مابین سازمان حمل و نقل و ترافیک و شرکت آرمان اوج تجارت ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۲۸۸۴ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی ۲۱٫۹۶۹٫۰۵۶٫۸۷۶٫۱۱۸ ریال (بیست و یک هزار و نهصدو شصت و یک میلیارد و پانصدو هشتاد میلیون و پانصدو هشت هزار و ششصد و هیجده ریال)و از حیث هزینه‌های قطعی به مبلغ ۲۲٫۸۰۸٫۲۴۷٫۳۶۷٫۵۸۰ ریال (بیست و دو هزارو هشتصد میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون و ششصد و دوازده هزار و سیصدو هشتاد ریال ) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم ممهور به مهر شورا با تذکرات ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم ضمن رفع این موارد در اسرع وقت، با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۶- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۲۸۸۴ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون های برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون های تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد در نتیجه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی ۲۱٫۹۶۹٫۰۵۶٫۸۷۶٫۱۱۸ ریال (بیست و یک هزار و نهصدو شصت و نه میلیارد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار و یکصد و هیجده ریال)و از حیث هزینه‌های قطعی به مبلغ ۲۲٫۸۰۸٫۲۴۷٫۳۶۷٫۵۸۰ ریال (بیست و دو هزارو هشتصد و هشت میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد و هشتاد ریال ) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم ممهور به مهر شورا با تذکرات ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم ضمن رفع این موارد در اسرع وقت، با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ۱۳۱-۹
*تذکرات:
۱-شهرداری مکلف است نسبت به انتقال کلیه مبالغ مانده درآمدهای حذف و کسر پارکینگ از سال ۱۳۹۷(مبلغ ۲۶۲٫۱۶۶ میلیون ریال) بر اساس مبلغ اعلامی شهرداری موضوع نامه شماره ۶۱۰۴۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۸ به حساب ویژه پارکینگ اقدام و گزارش و پرینت مانده حساب روز را حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال۱۳۹۸ به منظور برنامه ریزی در تملک و احداث پارکینگ در بودجه سال۱۳۹۹ ارسال نماید.
۲-شهرداری نسبت به رفع ایرادات اعلام شده در گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ در سال آینده اقدامات و پیگیریهای موثر و اصلاحی را اجرائی نماید.
۳-شهرداری موظف است در سال ۱۳۹۸ نسبت به رفع مغایرت ها و شفاف سازی آمار پرسنل شهرداری اقدام نماید.
۴-کلیه دریافت های شهردار محترم صرفا در ردیف ۱۰۱۱۰۱ و ۱۰۲۱۰۱ ثبت گردد.
۵-شهرداری موظف است نسبت به تهیه و بروز رسانی سامانه املاک و ثبت کامل اطلاعات آن اقدام نماید.
۶-عملکرد شهرداری در سال ۱۳۹۷ در حوزه سرمایه گذاری و فروش املاک ضعیف ارزیابی می گردد ، می بایستی در برنامه ریزی سال ۱۳۹۹ مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۷-در جهت شفاف سازی بدهی های بانکی می بایستی گزارشات و مستندات رسمی ضمن ثبت و انعکاس در حساب ها و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ اعلام و تعیین تکلیف گردد.