مصوبات جلسه یکصدوسی و یکمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و یکمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوسی و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/11/14 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 62351 مورخ 13/11/1398 موضوع اخذ مجوز اصلاح تعرفه عوارض مشاغل گردشگري ( جدول شماره ٤ ماده ١1) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف ، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 14/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لايحه شماره 60723 مورخ 05/11/1398 موضوع اخذ مجوزالحاق یک تبصره به مصوبه شماره 23019 مورخ 13/11/1393 در خصوص كاهش مبلغ عوارض قطع اشجار و خسارت به فضای سبز در تصادفات غیر عمد، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 14/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- احتراماً عطف به لايحه شماره 59215 مورخ 29/10/1398 موضوع اخذ مجوز پرداخت پايه سنوات كارگران شركتهاي خدماتي از ابتداي سال ١٣٩٨ به بعد و پرداخت سختي شغل ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 14/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- احتراماً عطف به لايحه شماره 53227 مورخ 02/10/1398 موضوع اخذ مجوز تاييد قرارداد مديريت پارك حاشيه اي شهر قم (پاركومتر) في مابين سازمان حمل و نقل و ترافيك و شركت آرمان اوج تجارت ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 14/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

5- احتراماً عطف به لایحه شماره 12884 مورخ 12/03/1398 موضوع اخذ مصوبه تفريغ بودجه سال 1397 شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 14/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه تفريغ بودجه سال 1397 شهرداری از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی 21.969.056.876.118 ريال (بیست و یک هزار و نهصدو شصت و یک میلیارد و پانصدو هشتاد میلیون و پانصدو هشت هزار و ششصد و هیجده ريال)و از حيث هزينه‌های قطعی به مبلغ 22.808.247.367.580 ريال (بیست و دو هزارو هشتصد میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون و ششصد و دوازده هزار و سیصدو هشتاد ریال ) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری قم ممهور به مهر شورا با تذکرات ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم ضمن رفع این موارد در اسرع وقت، با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

6- احتراماً عطف به لایحه شماره 12884 مورخ 12/03/1398 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال 1397 شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون های برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون های تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 14/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد در نتيجه تفريغ بودجه سال 1397 شهرداری از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی 21.969.056.876.118 ريال (بیست و یک هزار و نهصدو شصت و نه میلیارد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار و یکصد و هیجده ريال)و از حيث هزينه‌های قطعی به مبلغ 22.808.247.367.580 ريال (بیست و دو هزارو هشتصد و هشت میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد و هشتاد ریال ) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری قم ممهور به مهر شورا با تذکرات ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم ضمن رفع این موارد در اسرع وقت، با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد. 131-9
*تذکرات:
1-شهرداری مکلف است نسبت به انتقال کلیه مبالغ مانده درآمدهای حذف و کسر پارکینگ از سال 1397(مبلغ 262.166 میلیون ریال) بر اساس مبلغ اعلامی شهرداری موضوع نامه شماره 61047 مورخ 6/11/1398 به حساب ویژه پارکینگ اقدام و گزارش و پرینت مانده حساب روز را حداکثر تا 15 اسفندماه سال1398 به منظور برنامه ریزی در تملک و احداث پارکینگ در بودجه سال1399 ارسال نماید.
2-شهرداری نسبت به رفع ایرادات اعلام شده در گزارش حسابرسی سال 1397 در سال آینده اقدامات و پیگیریهای موثر و اصلاحی را اجرائی نماید.
3-شهرداری موظف است در سال 1398 نسبت به رفع مغایرت ها و شفاف سازی آمار پرسنل شهرداری اقدام نماید.
4-کلیه دریافت های شهردار محترم صرفا در ردیف 101101 و 102101 ثبت گردد.
5-شهرداری موظف است نسبت به تهیه و بروز رسانی سامانه املاک و ثبت کامل اطلاعات آن اقدام نماید.
6-عملکرد شهرداری در سال 1397 در حوزه سرمایه گذاری و فروش املاک ضعیف ارزیابی می گردد ، می بایستی در برنامه ریزی سال 1399 مورد توجه ویژه قرار گیرد.
7-در جهت شفاف سازی بدهی های بانکی می بایستی گزارشات و مستندات رسمی ضمن ثبت و انعکاس در حساب ها و گزارش حسابرسی سال 1398 اعلام و تعیین تکلیف گردد.