مصوبات جلسه یکصدوسی و یکمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و یکمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوسی و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لايحه شماره ۶۲۳۵۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاح تعرفه عوارض مشاغل گردشگري ( جدول شماره ٤ ماده ١۱) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف ، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لايحه شماره ۶۰۷۲۳ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوزالحاق یک تبصره به مصوبه شماره ۲۳۰۱۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ در خصوص كاهش مبلغ عوارض قطع اشجار و خسارت به فضای سبز در تصادفات غیر عمد، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لايحه شماره ۵۹۲۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز پرداخت پايه سنوات كارگران شركتهاي خدماتي از ابتداي سال ١٣٩٨ به بعد و پرداخت سختي شغل ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۴- احتراماً عطف به لايحه شماره ۵۳۲۲۷ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تاييد قرارداد مديريت پارك حاشيه اي شهر قم (پاركومتر) في مابين سازمان حمل و نقل و ترافيك و شركت آرمان اوج تجارت ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصدوسی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد و در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۲۸۸۴ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ موضوع اخذ مصوبه تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی ۲۱٫۹۶۹٫۰۵۶٫۸۷۶٫۱۱۸ ريال (بیست و یک هزار و نهصدو شصت و یک میلیارد و پانصدو هشتاد میلیون و پانصدو هشت هزار و ششصد و هیجده ريال)و از حيث هزينه‌های قطعی به مبلغ ۲۲٫۸۰۸٫۲۴۷٫۳۶۷٫۵۸۰ ريال (بیست و دو هزارو هشتصد میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون و ششصد و دوازده هزار و سیصدو هشتاد ریال ) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم ممهور به مهر شورا با تذکرات ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم ضمن رفع این موارد در اسرع وقت، با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

۶- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۲۸۸۴ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون های برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون های تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد در نتيجه تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی ۲۱٫۹۶۹٫۰۵۶٫۸۷۶٫۱۱۸ ريال (بیست و یک هزار و نهصدو شصت و نه میلیارد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار و یکصد و هیجده ريال)و از حيث هزينه‌های قطعی به مبلغ ۲۲٫۸۰۸٫۲۴۷٫۳۶۷٫۵۸۰ ريال (بیست و دو هزارو هشتصد و هشت میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و پانصد و هشتاد ریال ) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم ممهور به مهر شورا با تذکرات ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم ضمن رفع این موارد در اسرع وقت، با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد. ۱۳۱-۹
*تذکرات:
۱-شهرداری مکلف است نسبت به انتقال کلیه مبالغ مانده درآمدهای حذف و کسر پارکینگ از سال ۱۳۹۷(مبلغ ۲۶۲٫۱۶۶ میلیون ریال) بر اساس مبلغ اعلامی شهرداری موضوع نامه شماره ۶۱۰۴۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۸ به حساب ویژه پارکینگ اقدام و گزارش و پرینت مانده حساب روز را حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال۱۳۹۸ به منظور برنامه ریزی در تملک و احداث پارکینگ در بودجه سال۱۳۹۹ ارسال نماید.
۲-شهرداری نسبت به رفع ایرادات اعلام شده در گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ در سال آینده اقدامات و پیگیریهای موثر و اصلاحی را اجرائی نماید.
۳-شهرداری موظف است در سال ۱۳۹۸ نسبت به رفع مغایرت ها و شفاف سازی آمار پرسنل شهرداری اقدام نماید.
۴-کلیه دریافت های شهردار محترم صرفا در ردیف ۱۰۱۱۰۱ و ۱۰۲۱۰۱ ثبت گردد.
۵-شهرداری موظف است نسبت به تهیه و بروز رسانی سامانه املاک و ثبت کامل اطلاعات آن اقدام نماید.
۶-عملکرد شهرداری در سال ۱۳۹۷ در حوزه سرمایه گذاری و فروش املاک ضعیف ارزیابی می گردد ، می بایستی در برنامه ریزی سال ۱۳۹۹ مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۷-در جهت شفاف سازی بدهی های بانکی می بایستی گزارشات و مستندات رسمی ضمن ثبت و انعکاس در حساب ها و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ اعلام و تعیین تکلیف گردد.