مصوبات جلسه یکصدوسی و سومین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و سومین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوسی و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هشتم بهمن 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و سومین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲8 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- عطف به لایحه شماره 59217 مورخ 29/10/1398 موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ١٣٩8 سازمان زیباسازی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه اصلاحیه بودجه سال1398 سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان 86.000.000.000 ریال (هشتاد و شش میلیارد ریال) به پیوست یک کتابچه ممهور به مهرشورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- عطف به لایحه شماره 59229 مورخ 29/10/1398 موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال 1398 سازمان پایانه های مسافربری ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه متمم بودجه سال1398 سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان 59.511.406.000 ریال (پنجاه و نه میلیارد و پانصد و یازده میلیون و چهارصدو شش هزار ریال) به پیوست یک جلدکتابچه ممهور به مهرشورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- عطف به لایحه شماره 59230 مورخ 29/10/1398 موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ١٣٩8 سازمان پارکها و فضای سبز ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه متمم بودجه سال1398 سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان 82.100.000.000 ریال (هشتاد و دو میلیارد و یکصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهرشورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- عطف به نامه شماره 16411 مورخ 21/11/1398 در ارتباط با مصوبه شماره 8959 مورخه 7/11/1398 موضوع آيين نامه ساماندهي و صدور مجوز دكل ها ، آنتن ها و ايستگاه هاي ارتباط راديويي و ارتباطي، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم در اجرای ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ارسال می گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه آیین نامه اصلاحی به پیوست شش برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

5- احتراماً پیرو مصوبه شماره 3379 مورخ 25/04/1398 و با عنایت به نامه شماره 107/135936/2500 مورخ 19/11/1398 موضوع پیشنهاد کارگروه ماده18 مبنی بر پرد اخت نرخ كرايه ي فروردين ماه 1399 سرویس های مدارس به صورت کامل (با توجه به تامین وجه)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

6- عطف به استفساریه شماره 65298 مورخ 28/11/1398 موضوع نحوه پرداخت وجه در روز آخر تخفيفات ٢٣ ربيع الاول و دهه مبارك فجر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه مقرر شد صدور گواهی عدم خلاف،پروانه ساختمانی و غیره برای کلیه مودیانی که بخشی از بدهی خود را در فرجه تخفیفات پرداخت کرده و الباقی را صرفاً تا یک روز پس از پایان مهلت پرداخت، به صورت کامل تسویه نموده اند؛ بلامانع می باشد و شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

7- عطف به لایحه شماره 62671 مورخ 15/11/1398 موضوع اخذ مجوز اصلاح ارزش معاملاتي تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداريها، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه لایحه تقدیمی به پیوست دو برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.