مصوبات جلسه یکصدوسی و سومین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و سومین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوسی و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هشتم بهمن 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و سومین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه شماره ۵۹۲۱۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ١٣٩۸ سازمان زیباسازی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه اصلاحیه بودجه سال۱۳۹۸ سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشتاد و شش میلیارد ریال) به پیوست یک کتابچه ممهور به مهرشورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۵۹۲۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان پایانه های مسافربری ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه متمم بودجه سال۱۳۹۸ سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان ۵۹٫۵۱۱٫۴۰۶٫۰۰۰ ریال (پنجاه و نه میلیارد و پانصد و یازده میلیون و چهارصدو شش هزار ریال) به پیوست یک جلدکتابچه ممهور به مهرشورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- عطف به لایحه شماره ۵۹۲۳۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ١٣٩۸ سازمان پارکها و فضای سبز ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه متمم بودجه سال۱۳۹۸ سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه به میزان ۸۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشتاد و دو میلیارد و یکصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهرشورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- عطف به نامه شماره ۱۶۴۱۱ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ در ارتباط با مصوبه شماره ۸۹۵۹ مورخه ۷/۱۱/۱۳۹۸ موضوع آیین نامه ساماندهی و صدور مجوز دکل ها ، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی و ارتباطی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ارسال می گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه آیین نامه اصلاحی به پیوست شش برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً پیرو مصوبه شماره ۳۳۷۹ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ و با عنایت به نامه شماره ۱۰۷/۱۳۵۹۳۶/۲۵۰۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ موضوع پیشنهاد کارگروه ماده۱۸ مبنی بر پرد اخت نرخ کرایه ی فروردین ماه ۱۳۹۹ سرویس های مدارس به صورت کامل (با توجه به تامین وجه)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۶- عطف به استفساریه شماره ۶۵۲۹۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ موضوع نحوه پرداخت وجه در روز آخر تخفیفات ٢٣ ربیع الاول و دهه مبارک فجر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه مقرر شد صدور گواهی عدم خلاف،پروانه ساختمانی و غیره برای کلیه مودیانی که بخشی از بدهی خود را در فرجه تخفیفات پرداخت کرده و الباقی را صرفاً تا یک روز پس از پایان مهلت پرداخت، به صورت کامل تسویه نموده اند؛ بلامانع می باشد و شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۷- عطف به لایحه شماره ۶۲۶۷۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاح ارزش معاملاتی تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه لایحه تقدیمی به پیوست دو برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.