مصوبات جلسه یکصدوسی و چهارمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و چهارمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوسی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوازدهم اسفند 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و دومین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۲۱۰۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ١٣٩٨ سازمان فرهنگی ورزشی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدو سی و چهارمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۸۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(هشتاد و هفت میلیارد ریال) به اتفاق آراء به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۶۳۱۵۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ١٣٩٨ سازمان زیباسازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدو سی و چهارمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(هشتاد و پنج میلیارد ریال) به اتفاق آرا به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- عطف به لایحه شماره ۵۹۲۳۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال ١٣٩٨ سازمان میادین میوه و تره بار ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع که در جلسه کمیسیون¬ تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در یکصدو سی و چهارمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(سیصد و هفتاد و یک میلیارد ریال) به اتفاق آرا به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- عطف به لایحه شماره ۶۸۳۸۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز درخواست تاخیر در اجرای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩٩ ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و سی و چهارمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه مقرر شد تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و مصوبات کمیته ماده ۲۴ تعرفه عوارض از شانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ اعمال گردد و شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.