مصوبات جلسه یکصدوسی و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوسی و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوسی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو سی و دومین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/12/۲۱ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- با عنایت به طرح شورا مثبوت به شماره 10008 مورخ 21/12/1398 موضوع بسته حمایتی اقدامات شهرداری قم در خصوص مبارزه با شیوع بیماری کرونا به منظور ایجاد حس امنیت روانی و اجتماعی شهروندان وکارکنان و مشارکت شهرداری قم در افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقاء سطح بهداشت عمومی ، طرح موصوف در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علنی روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و مقرر شد شهرداری قم نسبت به اجرای موارد زیر به عنوان بسته حمایتی شهرداری قم اقدامات لازم را معمول و در صورت نیاز لایحه مربوطه تنظیم و به شورای اسلامی شهر ارائه گردد :
متن طرح شورا :
با توجه شیوع ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن در بخش های مختلف زندگی مردم از جمله کسبه و کارکنان
1- تهیه ملزومات بهداشتی شامل ماسک ، دستکش و مواد شوینده جهت کارگران خدمات شهری شرکت های بخش خصوصی طرف قرارداد (کارگران پسماند ، فضای سبز و رفت و روب ) به صورت اهدای مستقیم و بدون لحاظ در محاسبات صورت وضعیت پیمانکاران مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال.
2- بخشودگی هزینه تدفین در قطعه عمومی تا پایان اردیبهشت 99 جهت اموات انتقالی از بیمارستانها بعلت ابتلای به بیماری حاد تنفسی کرونا و مشکوک به کرونا فوت نموده اند.
3- پرداخت معادل حقوق و مزایای پرداختی به شاغلین بخش تغسیل و تدفین و رانندگان آمبولانس در قالب کمک ماده 17 اسفند و فروردین ماه
4- بخشودگی اجاره کیوسک ها ، دکه ها و پارکینگ های عمومی و اماکن تفریحی و ورزشی در اسفند و فروردین

2- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 8708 مورخ 01/11/98 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصدو سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 شهرداری قم از حيث منابع و مصارف به میزان 30.819.072.490.000 ریال (سی میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون و هفتاد و دو هزار و چهارصد و نود هزار ریال ) به پیوست یک نسخه کتابچه بودجه شهرداری قم مشتمل بر یکصد و چهل و هفت برگ و بیست تبصره ممهور به مهر شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.

3- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 8712 مورخ 01/11/1398 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان آرامستانها، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حيث درآمد و هزینه به میزان 000/000/000/260 ریال (دویست و شصت میلیارد ريال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

4- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 8719 مورخ 01/11/1398 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان پارکها و فضای سبز، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حيث درآمد و هزینه به میزان 000/000/500/102 ریال (یکصد و دو میلیارد و پانصد میلیون ريال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

5- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 8718 مورخ 01/11/1398 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان کشتارگاه صنعتی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حيث درآمد و هزینه به میزان 000/718/326/81 ریال (هشتاد و یک میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و هیجده هزار ريال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید .

6- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 9819 مورخ 01/11/1398 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان اتوبوسرانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حيث درآمد و هزینه به میزان 000/000/000/465 ریال (چهارصدوشصت و پنج میلیارد ريال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

7- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 9029 مورخ 10/11/1398 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان میادین میوه و تره بار، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حيث درآمد و هزینه به میزان 000/000/000/410 ریال (چهارصد و ده میلیارد ريال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

8- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 8711 مورخ 01/11/1398 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان پایانه ها، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حيث درآمد و هزینه به میزان 000/000/000/72 ریال (هفتاد و دو میلیارد ريال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

9- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 9818 مورخ 12/12/1398 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان تاکسیرانی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حيث درآمد و هزینه به میزان 000/000/297/55 ریال (پنجاه و پنج میلیارد و دویست و نود و هفت میلیون ريال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

10- عطف به لايحه شماره 59604/2/1/98 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 8713 مورخ 01/11/1398 موضوع اخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان مدیریت پسماند، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمي و علني روز چهارشنبه مورخ 21/12/1398 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حيث درآمد و هزینه به میزان 000/000/000/205 ریال (دویست و پنج میلیارد ريال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.