مصوبات جلسه یکصدوچهل ویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل ویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۸۷۰۹ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ موضوعاخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ١٣٩٩ سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسهکمیسیون تلفیق، کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون فرهنگی اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یکصدو بیست میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۸۷۱۷ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ موضوعاخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ١٣٩٩ سازمان آتش نشانی و خدمت ایمنی شهرداری قم،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون های برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و تلفیق خدمات شهری و برنامه و بودجه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۵۹۰٫۲۵۴٫۲۱۸٫۰۰۰ ریال (پانصدو نود میلیاردو دویست و پنجاه و چهار میلیون و دویست و هیجده هزار ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۹۶۰۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مثبوت به شماره ۹۹۷۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸موضوعاخذ مصوبه بودجه پیشنهادی سال ١٣٩٩ سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۱۰۹٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یکصدو نه میلیاردو پانصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- احتراماً عطف به لایحه شماره ۶۵۷۶۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ موضوعاخذ مجوز اصلاحیه دوم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان قطار شهری پیرو مصوبه شماره ۸۷۴۰ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجهاصلاحیه دوم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان ۱۱۱٫۸۷۲٫۱۷۸٫۰۰۰ ریال (یکصدویازده میلیارد و هشتصدو هفتاد و میلیون و یکصدو هفتاد و هشت هزار ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۹۲۵۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ موضوعاخذ مجوز تفریغ بودجه سال ١٣٩٧سازمان توسعه عمران،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاریو کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۹۴۵٫۸۴۰٫۷۹۲٫۷۰۴ ریال (نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و چهل میلیون و هفتصد و نود و دو هزار و هفتصدو چهار ریال) و از حیث هزینه به میزان ۷۹۲٫۳۵۰٫۱۷۱٫۸۳۸ ریال (هفتصدو نود و دو میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون و یکصدو هفتاد و یک هزار و هشتصدو سی و هشت) ریال به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.