مصوبات جلسه یکصدوچهل ویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل ویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰2/02 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 59604 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 8709 مورخ 01/11/1398 موضوعاخذ مصوبه بودجه پيشنهادي سال ١٣٩٩ سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري قم،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسهکمیسیون تلفیق، کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون فرهنگی اجتماعی مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 01/02/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان 120.000.000.000 ریال (یکصدو بیست میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لایحه شماره 59604 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 8717 مورخ 01/11/1399 موضوعاخذ مصوبه بودجه پيشنهادي سال ١٣٩٩ سازمان آتش نشانی و خدمت ایمنی شهرداري قم،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون های برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و تلفیق خدمات شهری و برنامه و بودجه مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 01/02/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان 590.254.218.000 ریال (پانصدو نود میلیاردو دویست و پنجاه و چهار میلیون و دویست و هیجده هزار ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- احتراماً عطف به لایحه شماره 59604 مورخ 30/10/1398 مثبوت به شماره 9978 مورخ 21/12/1398موضوعاخذ مصوبه بودجه پيشنهادي سال ١٣٩٩ سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 01/02/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان 109.500.000.000 ریال (یکصدو نه میلیاردو پانصد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- احتراماً عطف به لایحه شماره 65765 مورخ 29/11/1398 موضوعاخذ مجوز اصلاحیه دوم بودجه سال 1398 سازمان قطار شهری پیرو مصوبه شماره 8740 مورخ 01/11/1398،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 01/02/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجهاصلاحیه دوم بودجه سال 1398 سازمان موصوف از حیث درآمد و هزینه به میزان 111.872.178.000 ریال (یکصدویازده میلیارد و هشتصدو هفتاد و میلیون و یکصدو هفتاد و هشت هزار ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

5- احتراماً عطف به لایحه شماره 59256 مورخ 29/10/1398 موضوعاخذ مجوز تفريغ بودجه سال ١٣٩٧سازمان توسعه عمران،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاریو کمیسیون تلفیق مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و یکمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 01/02/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه تفریغ بودجه سال 1397 سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 945.840.792.704 ریال (نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و چهل میلیون و هفتصد و نود و دو هزار و هفتصدو چهار ریال) و از حیث هزینه به میزان 792.350.171.838 ریال (هفتصدو نود و دو میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون و یکصدو هفتاد و یک هزار و هشتصدو سی و هشت) ریال به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.