مصوبات جلسه یکصدوچهل و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و ششم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰3/26 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 12242 مورخ 19/03/1399 موضوعاخذ مجوز اعمال نرخ هاي ترميم نوار حفاري در سالهاي ١٣٩٨ و١٣٩٩،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 26/03/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی منوط به افزایش ده درصد نسبت به سال1397 برای نرخ سال 1398 و افزایش 5 درصد نسبت به سال1398 برای نرخ سال 1399به شرح جدول پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً با عنایت به نامه اداره کل آموزش و پرورش استان قم به شماره 107/139081/2500 مورخ 11/03/1399 موضوعنرخ خريد خدمات مربوط به « حمل و نقل دانش آموزان مدارس » (نرخ کرایه ی سرویس اياب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی ١٣٩٩-١٤٠٠ )،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و ششمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 26/03/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح جدول پیوست که ممهور به مهر شورا گردیده به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- با احترام پیرو مصوبه شماره 4144 مورخ 20/05/1398 ؛با عنایت به طرح شورای اسلامی شهر قم مثبوت به شماره 1437/د مورخ 22/03/1398 با موضوعالزام شهرداري به اجراي زیرگذر تقاطع غير همسطح خيابان امام خمینی (ره) و خيابان شهید كيوانفرو انحراف ترافیک پروژه مذکور مطابق طرح پیوستی (شامل طرح زیرگذر تقاطع و طرح انحراف ترافیک ) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به لحاظ موقعیت خاص تقاطع خیابان امام خمینی (ره)و خیابان شهید کیوانفر و ترافیک سنگین تقاطع و به جهت تکمیل رینگ ترافیکی درون شهری و با عنایت به مطابقت با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ، اجرای طرح ضروری می باشد.
به موجب این طرح باتوجه به تصمیمات متخذه در قالب بودجه و در راستای کاهش ترافیک درون شهری ، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش مصرف سوخت ، تکمیل رینگ حمل و ترافیکی درون شهری ، حرکت به سمت توسعه متوازن شهریو افزایش رضایتمندی شهروندان اجرای طرح تقاطع غیر همسطح خیابان امام خمینی (ره) و خیابان شهید کیوانفر ضرورت دارد ؛ لذا شهرداری نسبت به آغاز عملیات اجرایی و تکمیل آن سریعا اقدامات لازم را معمول دارد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در یکصدوچهل و ششمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 26/03/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه طرح تقدیمی به اتفاق آرا به تصويب رسيد ، بنابر این ضمن ارسال نقشه طرح های مذکور که ممهور به مهر شورا گردیده مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- با احترام در خصوص طرح شورای اسلامی شهر قم مثبوت به شماره 1481/د مورخ 24/03/1399 با موضوعانعقاد قرارداد انجام حسابرسی سال 1398 و سال 1399 شهرداری قم و سازمان های وابسته و شورای اسلامی شهر قم از طریق ترک تشریفات مناقصه با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به موجب این طرح مقرر شد حسابرسی شهرداری قم ، سازمان های وابسته ، شرکت عمران معصومیه و شورای اسلامی شهر قم برای سال 1398 به مبلغ سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال (3.850.000.000 ریال)و حسابرسی سال 1399 به مبلغ چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال (4.700.000.000 ریال) به شرح خدماتی که کمیسیون برنامه و وبودجه و سرمایه گذاری تهیه می نماید، با انعقاد قرارداد با موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا انجام پذیرد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در یکصدوچهل و ششمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 26/03/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه طرح تقدیمی به تصويب رسيدو مقرر شد خزانه داری شورا با رعايت کليه موازين قانوني نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.