مصوبات جلسه یکصدوچهل و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و ششم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۲۲۴۲ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز اعمال نرخ های ترمیم نوار حفاری در سالهای ١٣٩٨ و١٣٩٩،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی منوط به افزایش ده درصد نسبت به سال۱۳۹۷ برای نرخ سال ۱۳۹۸ و افزایش ۵ درصد نسبت به سال۱۳۹۸ برای نرخ سال ۱۳۹۹به شرح جدول پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً با عنایت به نامه اداره کل آموزش و پرورش استان قم به شماره ۱۰۷/۱۳۹۰۸۱/۲۵۰۰ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۹ موضوعنرخ خرید خدمات مربوط به « حمل و نقل دانش آموزان مدارس » (نرخ کرایه ی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی ١٣٩٩-١۴٠٠ )،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و ششمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح جدول پیوست که ممهور به مهر شورا گردیده به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- با احترام پیرو مصوبه شماره ۴۱۴۴ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۸ ؛با عنایت به طرح شورای اسلامی شهر قم مثبوت به شماره ۱۴۳۷/د مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ با موضوعالزام شهرداری به اجرای زیرگذر تقاطع غیر همسطح خیابان امام خمینی (ره) و خیابان شهید کیوانفرو انحراف ترافیک پروژه مذکور مطابق طرح پیوستی (شامل طرح زیرگذر تقاطع و طرح انحراف ترافیک ) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به لحاظ موقعیت خاص تقاطع خیابان امام خمینی (ره)و خیابان شهید کیوانفر و ترافیک سنگین تقاطع و به جهت تکمیل رینگ ترافیکی درون شهری و با عنایت به مطابقت با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ، اجرای طرح ضروری می باشد.
به موجب این طرح باتوجه به تصمیمات متخذه در قالب بودجه و در راستای کاهش ترافیک درون شهری ، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش مصرف سوخت ، تکمیل رینگ حمل و ترافیکی درون شهری ، حرکت به سمت توسعه متوازن شهریو افزایش رضایتمندی شهروندان اجرای طرح تقاطع غیر همسطح خیابان امام خمینی (ره) و خیابان شهید کیوانفر ضرورت دارد ؛ لذا شهرداری نسبت به آغاز عملیات اجرایی و تکمیل آن سریعا اقدامات لازم را معمول دارد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در یکصدوچهل و ششمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه طرح تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید ، بنابر این ضمن ارسال نقشه طرح های مذکور که ممهور به مهر شورا گردیده مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- با احترام در خصوص طرح شورای اسلامی شهر قم مثبوت به شماره ۱۴۸۱/د مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۹ با موضوعانعقاد قرارداد انجام حسابرسی سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ شهرداری قم و سازمان های وابسته و شورای اسلامی شهر قم از طریق ترک تشریفات مناقصه با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به موجب این طرح مقرر شد حسابرسی شهرداری قم ، سازمان های وابسته ، شرکت عمران معصومیه و شورای اسلامی شهر قم برای سال ۱۳۹۸ به مبلغ سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال (۳٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)و حسابرسی سال ۱۳۹۹ به مبلغ چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال (۴٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) به شرح خدماتی که کمیسیون برنامه و وبودجه و سرمایه گذاری تهیه می نماید، با انعقاد قرارداد با موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا انجام پذیرد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در یکصدوچهل و ششمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه طرح تقدیمی به تصویب رسیدو مقرر شد خزانه داری شورا با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.