مصوبات جلسه یکصدوچهل و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ شانزدهم تیرماه ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و هشتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۷۳۴۷ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز توافقنامه شماره۴۵۷۸۲/۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ فی مابین شهرداری قم و تعاونی مسکن کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم(نماینده آقایان محمدصادقی و محمدجوادصادق پناهی منفرد) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و هشتمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست دو برگ توافقنامه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۵۴۷۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوزخرید خودرو تا سقف مبلغ ٨۵ میلیارد ریال با رعایت تشریفات قانونی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و هشتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
تبصره:
خرید خودروی تشریفاتی صرفاً یک دستگاه و معادل قیمت فروش خودروها مجاز می باشد.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۴۰۷۵ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز نامگذاری ١٧ مورد اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری شوارع و معابر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرینمطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و چهل و هشتمینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح جدول پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.