مصوبات جلسه یکصدوچهل و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوچهل و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصدوچهل و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ شانزدهم تیرماه ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو چهل و هشتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰4/16 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 17347 مورخ 12/04/1399 موضوعاخذ مجوز توافقنامه شماره45782/1 مورخ 12/4/1399 في مابين شهرداري قم و تعاوني مسكن کارکنان سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری قم(نماينده آقایان محمدصادقي و محمدجوادصادق پناهي منفرد) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و هشتمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 16/04/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست دو برگ توافقنامه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لایحه شماره 15476 مورخ 04/04/1399 موضوعاخذ مجوزخريد خودرو تا سقف مبلغ ٨٥ ميليارد ريال با رعايت تشريفات قانوني، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و هشتمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 16/04/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.
تبصره:
خرید خودروی تشریفاتی صرفاً یک دستگاه و معادل قیمت فروش خودروها مجاز می باشد.

3- احتراماً عطف به لایحه شماره 14075 مورخ 27/03/1399 موضوعاخذ مجوز نامگذاري ١٧ مورد اسامي پيشنهادي جهت نامگذاري شوارع و معابر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرینمطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و چهل و هشتمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 16/04/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح جدول پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.