مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سیزدهم مرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰5/13 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 20639 مورخ 28/04/1399 موضوعاخذ مجوز تفريغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان مديريت پسماند، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و پنجاه و دومینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 13/05/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه تفریغبودجهسال 1398 سازمانمدیریتپسماندازحیثوصولیبهمیزان 153.175.454.828 ریال (یکصدو پنجاه و سه میلیارد و صدو هفتادوپنج میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزارو هشتصدو بیست و هشت ریال)وازحیثهزینهبهمیزان 152.463.841.534 ریال (یکصدو پنجاه و دو میلیارد و چهارصدوشصت و سه میلیون و هشتصدو چهل و یک هزارو پانصدو سی و چهار ریال)به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.