مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سیزدهم مرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۳۹ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوعاخذ مجوز تفریغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان مدیریت پسماند، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و پنجاه و دومینجلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه تفریغبودجهسال ۱۳۹۸ سازمانمدیریتپسماندازحیثوصولیبهمیزان ۱۵۳٫۱۷۵٫۴۵۴٫۸۲۸ ریال (یکصدو پنجاه و سه میلیارد و صدو هفتادوپنج میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزارو هشتصدو بیست و هشت ریال)وازحیثهزینهبهمیزان ۱۵۲٫۴۶۳٫۸۴۱٫۵۳۴ ریال (یکصدو پنجاه و دو میلیارد و چهارصدوشصت و سه میلیون و هشتصدو چهل و یک هزارو پانصدو سی و چهار ریال)به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.