مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدوپنجاه و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و پنجم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰5/27 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 26166 مورخ 22/05/1399 موضوعاخذ مجوز 1- خريد اتوبوس هاي تعهد دار با رعايت ضوابط و مقررات و از محل 300ميليارد ريال لايحه شماره ١٦٢١٤ مورخ ٠٨/٠٤/٩٩،٢- فروش باقيمانده تعهدات اتوبوس ها با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري با رعايت ضوابط و مقررات، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 27/05/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد باقیمانده تعهدات اتوبوس ها با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری به فروش رسیده و از همین محل درآمدی که ایجاد خواهد شد؛ اتوبوس های تعهددار در ردیف فصل سه ایجاد و خریداری گرددو شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لایحه شماره 25345 مورخ 19/05/1399 موضوعاخذ مجوز اعمال مساعدت در پرداختاجاره بهاي پاركينگ هاي واگذار شده به شركتهاي پيمانكار تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافيك، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و پنجاه و پنجمینجلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 27/05/1399شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.155-2
تبصره:
زمان اجرای مصوبه از تاریخاول خرداد ماه سال 1399 (اتمام معافیت کامل دوره قبل) تا اتمام قراردادهای جاری می باشد.