مصوبات جلسه یکصدو شصت وسوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو شصت وسوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و شصت وسومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هشتم مهرماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو شصت و سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۹۳۲۴ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تعدیل قرارداد شماره ٣۶٣١۴ /١ مورخ ٢٧/٠٣/٩۶ شرکت بسیط تحقیق آسیا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۹۰۳۳ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی ٩٩ قطار شهری قم به مبلغ ٢٠،٠٠٠ میلیارد ریال، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و جهت خطوطA و Bمترو به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۷۹۵۳ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز انجام پیمان شماره ٩۵۵١٠ / ١ مورخ ٠٨ / ٠٧ / ٩٩ با موضوع پروژه احداث ساختمان آشیانه آتش نشانی مادر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۴۶۸۲ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفویض اختیار انجام فرآیند معامله پروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان نماز، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید ، همچنین مقرر شد قرار داد منعقده جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر قم ارسال گردد و شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۶۱۲۹ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اصلاحیه مصوبه ٣٣٢٧ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۹ با موضوع اخذ مجوز خرید اتوبوس به مبلغ ٣٠٠ میلیارد ریال جهت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه تبصره مصوبه مذکور بدین شرح اصلاح گردید که: به میزان سیصدمیلیارد ریال به ردیف فروش اموال غیر منقول اضافه و ردیف جدید برای خرید اتوبوس نو و کارکرده به تعداد۸۰ دستگاه در بودجه سال۱۳۹۹ ایجاد گردد و به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۶- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۹۰۳۲ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ٩٧۶٧٠/١ مورخ ١٣/٠٧/٩٩ با موضوع مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی در بلوک١۵ SWبلوار پیامبر اعظم (ص)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به پیوست پانزده برگ قرارداد ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۷- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۹۳۲۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تعدیل قرارداد شماره ۲۷۹۳۸/۱ مورخ ٠٨/٠٣/٩۶ شرکت آتش مهار نو بابت خرید یک دستگاه خودرو نردبان روزنباور، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۸-احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۸۱۸۵ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز خرید خدمات بهره برداری از ناوگان اتوبوسرانی قم در اجرای قرارداد شماره های ٣٨٠٩۴/٢ مورخ ١۶/٠٧/٩٩ و ٣٨٠٩۵/٢ مورخ ١۶/٠٧/٩٩ با شرکت بارمان کمندان احسان، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.