مصوبات جلسه یکصدو شصت وچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو شصت وچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و شصت وچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوازدهم آبان ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو شصت و چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۹۰۲۹ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز بسته حمایتی جهت مستاجرین و بهره برداران اماکن ورزشی و پیمانکاران سازمان فرهنگی ورزشی در راستای شیوع بیماری ویروس کرونا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و چهارمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور با لحاظ اصلاحات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به شرح ذیل به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۹۰۳۷ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز نامگذاری ٣٢ مورد اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری شوارع و معابر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و چهارمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. . در نتیجه پیشنهاد مذکور به پیوست دو برگ ممهور به مهر شورا مستند به قانون شوراهای اسلامی شهربه اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- احتراماً عطف به نامه شماره ۱۰۹۷۶ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۹در ارتباط با مصوبه شماره ۳۹۵۸ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفویض اختیار انجام فرآیند معامله پروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان نماز ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده در یکصد و شصت و چهارمین جلسه رسمی مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم، مصوبه موصوف بدین شرح تبیین و اصلاح می گردد: با عنایت به اینکه برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه انجام گردیده و پس از برگزاری فرآیند مناقصه قیمت نهایی نیز مشخص می گردد و قرارداد نهایی فراتر از تقویض اختیار به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید. بنابراین مغایرتی با بند۱۴ ماده۸۰ندارد.

۴-