مصوبات جلسه یکصدو شصت وچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو شصت وچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و شصت وچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوازدهم آبان ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو شصت و چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/08/12 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 39029 مورخ 21/07/1399 موضوع اخذ مجوز بسته حمايتي جهت مستاجرين و بهره برداران اماكن ورزشي و پيمانكاران سازمان فرهنگي ورزشي در راستاي شيوع بیماری ويروس كرونا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و چهارمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 12/08/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. . در نتيجه پیشنهاد مذکور با لحاظ اصلاحات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به شرح ذیل به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لایحه شماره 39037 مورخ 21/07/1399 موضوع اخذ مجوز نامگذاري ٣٢ مورد اسامي پيشنهادي جهت نامگذاري شوارع و معابر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و چهارمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 12/08/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. . در نتيجه پیشنهاد مذکور به پیوست دو برگ ممهور به مهر شورا مستند به قانون شوراهای اسلامی شهربه اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- احتراماً عطف به نامه شماره 10976 مورخ 11/08/1399در ارتباط با مصوبه شماره 3958 مورخ 29/07/1399 موضوع اخذ مجوز تفويض اختيار انجام فرآيند معامله پروژه احداث تقاطع غير همسطح ميدان نماز ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده در یکصد و شصت و چهارمین جلسه رسمی مورخ 12/08/1399 شورای اسلامی شهر قم، مصوبه موصوف بدین شرح تبیین و اصلاح می گردد: با عنایت به اینکه برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه انجام گردیده و پس از برگزاری فرآیند مناقصه قیمت نهایی نیز مشخص می گردد و قرارداد نهایی فراتر از تقویض اختیار به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید. بنابراین مغایرتی با بند14 ماده80ندارد.

4-