تصویب تفریغ بودجه ۴ سازمان شهرداری در شورای اسلامی شهر قم
تصویب تفریغ بودجه ۴ سازمان شهرداری در شورای اسلامی شهر قم
اخوان با اشاره به حسابرسی‌های انجام شده از بودجه سال ۱۳۹۸ در چهار سازمان زیرمجموعه شهرداری قم، بیان کرد: سازمان فرهنگی هنری ورزشی، سازمان قطار شهری قم، سازمان پایانه‌های مسافربری و سازمان اتوبوسرانی قم مورد بررسی نهایی و تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم در نشست این شورا با اشاره به حسابرسی‌های انجام شده از بودجه سال ۱۳۹۸ در چهار سازمان زیرمجموعه شهرداری قم، بیان کرد: یکی از این سازمان‌ها، سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم است که با ۷۶ درصد تحقق درآمد، حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وصولی قطعی و البته حدود ۷ میلیارد تومان هزینه کرد در سال ۱۳۹۸ داشته است و نشان می‌دهد ۴۰۰ میلیون تومان کسری بودجه در این سازمان دیده می‌شود.

مجید اخوان درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان قطار شهری قم نیز گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان اوراق مشارکت برای این پروژه در نظر گرفته شده است، اما بررسی نهایی حسابرسی نشان از حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصولی قطعی و هزینه حدود ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم در ادامه به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان اتوبوسرانی قم اشاره و اضافه کرد: البته تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی و همچنین تعیین تکلیف ایران خودرو دیزل از موارد مثبت در عملکرد این سازمان است، اما در هر صورت بررسی حسابرسی بیانگر حدود ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وصولی قطعی و حدود ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون به عنوان هزینه کرد قطعی در سال ۱۳۹۸ در سازمان اتوبوسرانی قم است.

سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم نیز در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وصولی قطعی و البته ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه قطعی داشته است.

در این موضوع، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم تصریح کرد: باید دانست هزینه کرد بیشتر از تخصیص در سازمان‌های دولتی جُرم محسوب می‌شود و این امر در شهرداری‌ها، اگر جُرم نباشد حداقل یک تخلّف در حُکم تصرف غیرقانونی است و باید در نظارت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.