مصوبات جلسه یکصدو شصت وششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو شصت وششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و شصت وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و ششم آبان ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو شصت و ششم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۴۴ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان مذکور از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی ۸۱۸/۷۶۸/۲۸۲/۴۰۲ ریال (چهارصد و دو میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و هجده ریال)و از حیث هزینه‌های قطعی به مبلغ ۸۳۹/۸۳۰/۰۱۹/ ۴۰۲ ریال (چهارصد و دو میلیارد و نوزده میلیون و هشتصد و سی هزار و هشتصد و سی و نه ریال) و حساب مازاد درآمد به مبلغ ۹۷۹ /۹۳۷/۲۶۲ ریال (دویست و شصت و دو میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و نهصد و هفتاد و نه ریال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان مذکور ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد..۵۶-۹
تذکر:
در خصوص اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی ، اشاره شده در بند ۱۰ گزارش موسسه حسابرسی ، اداره کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم ، جهت رعایت این ماده و پیش بینی چک لیست های مورد نظر ، هماهنگی های لازم را بعمل آورد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۰۲۳۳ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان مذکور از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی ۶۰۵/۳۸۴/۵۹۲/۴۳ ریال (چهل و سه میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و پنج ریال)و از حیث هزینه‌های قطعی به مبلغ ۲۸۸/۰۸۳/۷۷۳/ ۳۶ ریال (سی و شش میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست و هشتاد و هشت ریال) و حساب مازاد درآمد به مبلغ ۳۱۷/۳۰۱ /۸۱۹/۶ ریال (شش میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون و سیصد و یک هزار و سیصد و هفده ریال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان مذکور ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد..۱۶۶-۲
تذکر:
در خصوص اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی ، اشاره شده در بند ۱۰ گزارش موسسه حسابرسی ، اداره کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم ، جهت رعایت این ماده و پیش بینی چک لیست های مورد نظر ، هماهنگی های لازم را بعمل آورد.