مصوبات جلسه یکصدو شصت وششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو شصت وششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و شصت وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و ششم آبان ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو شصت و ششم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/26 مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 20644 مورخ 28/04/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال 1398 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 26/08/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه تفريغ بودجه سال 1398 سازمان مذكور از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی 818/768/282/402 ريال (چهارصد و دو میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و هجده ريال)و از حيث هزينه‌های قطعی به مبلغ 839/830/019/ 402 ريال (چهارصد و دو میلیارد و نوزده میلیون و هشتصد و سی هزار و هشتصد و سی و نه ريال) و حساب مازاد درآمد به مبلغ 979 /937/262 ریال (دویست و شصت و دو میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و نهصد و هفتاد و نه ريال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال 1398 سازمان مذکور ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد..56-9
تذکر:
در خصوص اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی ، اشاره شده در بند 10 گزارش موسسه حسابرسی ، اداره کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم ، جهت رعایت این ماده و پیش بینی چک لیست های مورد نظر ، هماهنگی های لازم را بعمل آورد.

2- احتراماً عطف به لايحه شماره 30233 مورخ 12/06/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال 1398 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 26/08/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه تفريغ بودجه سال 1398 سازمان مذكور از حیث تحقق درآمد با رقم وصولی قطعی 605/384/592/43 ريال (چهل و سه میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و پنج ريال)و از حيث هزينه‌های قطعی به مبلغ 288/083/773/ 36 ريال (سی و شش میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست و هشتاد و هشت ريال) و حساب مازاد درآمد به مبلغ 317/301 /819/6 ریال (شش میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون و سیصد و یک هزار و سیصد و هفده ريال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال 1398 سازمان مذکور ممهور به مهر شورا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد..166-2
تذکر:
در خصوص اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی ، اشاره شده در بند 10 گزارش موسسه حسابرسی ، اداره کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم ، جهت رعایت این ماده و پیش بینی چک لیست های مورد نظر ، هماهنگی های لازم را بعمل آورد.