مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/10/15مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 49349 مورخ 11/09/1399 موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال1399 سازمان قطار شهری ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 15/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه متمم بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 78.000.000.000 ریال (هفتاد و هشت میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.174-1
تذکر:
بدیهی است بکارگیری نیروهای قید شده در متمم بودجه در ردیف 120511 (خدمات قراردادی)صرفاً تا پایان سال 1399 می باشد.

2- احتراماً عطف به لایحه شماره 55326 مورخ 10/10/1399 موضوع اخذ مجوز دريافت بهاي خدمات بهره برداري موقت يكساله از فضاي مورد استفاده فروشگاه جانبازان واقع در ملك آستانه، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 15/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و با تذکر ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.174-2
تذکر: بعد از گذشت یکسال ترجیحاً تخلیه شده و در صورت ادامه فعالیت به میزانP10 محاسبه و دریافت شود.

3- احتراماً عطف به لایحه شماره 55327 مورخ 10/10/1399 موضوع اخذ مجوز افزايش عوارض حمل و نقل ريلي سهم سازمان قطار شهري، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 15/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- احتراماً عطف به لایحه شماره 32256 مورخ 22/06/1399 موضوع اخذ مجوز دريافت مبلغ بابت انجام سرويس هاي دربستي خارج از شهر به ازاي هرساعت دربستي تا شعاع ٥٠ كيلو متر خارج از شهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 15/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با دریافت مبلغ 1.500.000 ریال بابت انجام سرويس هاي دربستي خارج از شهر به ازاي هرساعت دربستي تا شعاع ٥٠ كيلو متر خارج از شهر به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

5- احتراماً عطف به لایحه شماره 49569 مورخ 12/09/1399 موضوع اخذ مجوز نرخ تعرفه خدمات خودروهاي سوخت رسان سيار اينترنتي و صدور پروانه نمايندگي براي شركت پترو آيربك و صدور پروانه اشتغال براي رانندگان و پروانه فعاليت براي خوروهاي تحت پوشش شركت مذكور و همچنین نامه شماره 55230 مورخ 09/10/1399 موضوع اخذ مجوز نرخ تعرفه خدمات خودروهای سوخت رسان به میزان ماهیانه 5.000.000 ریال بابت هر دستگاه خودروی تحت پوشش شرکت موصوف ؛ ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 15/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

6- احتراماً عطف به لایحه شماره 55321 مورخ 10/10/1399 موضوع اخذ مجوز افزایش اجاره بهاي عرصه جهت نصب دكل هاي مخابراتي BTS در بوستانها و اماکن عمومی سطح شهر ( از ابتداي سال ١٤٠٠ ) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون خدمات شهری و امورزائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 15/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه افزایش اجاره بهای عرصه جهت نصب دکل های مخابراتیBTS در بوستانها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری(از ابتدای سال1400) از مبلغ 40.000.000 ریال به 50.000.000 ریال با اکثریت آراء به تصویب رسید. بدیهی است شهرداری مطابق مقررات نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام خواهد نمود و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.