مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۹۳۴۹ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز متمم بودجه سال۱۳۹۹ سازمان قطار شهری ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه متمم بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هفتاد و هشت میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۷۴-۱
تذکر:
بدیهی است بکارگیری نیروهای قید شده در متمم بودجه در ردیف ۱۲۰۵۱۱ (خدمات قراردادی)صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۹ می باشد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۵۳۲۶ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز دریافت بهای خدمات بهره برداری موقت یکساله از فضای مورد استفاده فروشگاه جانبازان واقع در ملک آستانه، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و با تذکر ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.۱۷۴-۲
تذکر: بعد از گذشت یکسال ترجیحاً تخلیه شده و در صورت ادامه فعالیت به میزانP10 محاسبه و دریافت شود.

۳- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۵۳۲۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز افزایش عوارض حمل و نقل ریلی سهم سازمان قطار شهری، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- احتراماً عطف به لایحه شماره ۳۲۲۵۶ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز دریافت مبلغ بابت انجام سرویس های دربستی خارج از شهر به ازای هرساعت دربستی تا شعاع ۵٠ کیلو متر خارج از شهر، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با دریافت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت انجام سرویس های دربستی خارج از شهر به ازای هرساعت دربستی تا شعاع ۵٠ کیلو متر خارج از شهر به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۵- احتراماً عطف به لایحه شماره ۴۹۵۶۹ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز نرخ تعرفه خدمات خودروهای سوخت رسان سیار اینترنتی و صدور پروانه نمایندگی برای شرکت پترو آیربک و صدور پروانه اشتغال برای رانندگان و پروانه فعالیت برای خوروهای تحت پوشش شرکت مذکور و همچنین نامه شماره ۵۵۲۳۰ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز نرخ تعرفه خدمات خودروهای سوخت رسان به میزان ماهیانه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هر دستگاه خودروی تحت پوشش شرکت موصوف ؛ ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۶- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۵۳۲۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز افزایش اجاره بهای عرصه جهت نصب دکل های مخابراتی BTS در بوستانها و اماکن عمومی سطح شهر ( از ابتدای سال ١۴٠٠ ) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون خدمات شهری و امورزائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه افزایش اجاره بهای عرصه جهت نصب دکل های مخابراتیBTS در بوستانها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری(از ابتدای سال۱۴۰۰) از مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با اکثریت آراء به تصویب رسید. بدیهی است شهرداری مطابق مقررات نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام خواهد نمود و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.