مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و دوم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و ششم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/22مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 20607 مورخ 28/04/1399 موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال1398 سازمان کشتارگاه ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی،تفریغ بودجه سال1398سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 49.482.216.634 ریال (چهل و نه میلیارد و چهارصدو هشتاد و دو میلیون و دویست و شانزده هزار و ششصدو و سی و چهار ریال) و از حیث هزینه به میزان 52.145.886.921 ریال ( پنجاه و دو میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون و هشتصدو هشتادو شش هزار و نهصدو و بیست و یک ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لایحه شماره 20605 مورخ 28/04/1399 موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال1398 سازمان پارکها و فضای سبز، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی،تفریغ بودجه سال1398سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 74.339.967.756 ریال (هفتاد و چهار میلیارد و سیصدو سی و نه میلیون و نهصدو شصت و هفت هزار و هفتصدو پنجاه و شش ریال) و از حیث هزینه به میزان 75.123.120.832 ریال ( هفتاد و پنج میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و یکصدو بیست هزار و هشتصدو سی و دو ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- احتراماً عطف به لایحه شماره 53897 مورخ 03/10/1399 موضوع اخذ مجوز بخشودگي اجاره بهاي بهره برداران غرف حمل و نقلي و غير حمل و نقلي در سال ١٣٩٩ سازمان پايانه هاي مسافربري قم (در راستاي بسته حمايتي از شهروندان درخصوص شيوع بيماري ويروس كرونا)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

4- احتراماً عطف به لایحه شماره 55322 مورخ 10/10/1399 موضوع اخذ مجوز بخشودگي اجاره بهاي مستاجرين دكه ها و مغازه هاي سازمان آرامستانها در سال ١٣٩٩ ( در راستاي بسته حمايتي از شهروندان در خصوص شيوع بيماري ويروس كرونا، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و با لحاظ اصلاحات کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین به پیوست یک برگ ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

5- احتراماً عطف به لایحه شماره 56187 مورخ 14/10/1399 موضوع اخذ مجوز افزايش تعرفه بهاي كود كمپوست، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 22/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه تعرفه کود کمپوست مش 05 به ازای هر کیلوگرم 2000 ریال و تعرفه بهای کود کمپوست مش 015 به ازای هر کیلوگرم 1500 ریال به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.