تعرفه عوارض 1400 شهرداری قم تصویب شد
تعرفه عوارض 1400 شهرداری قم تصویب شد
اخوان با اشاره به تصویب تعرفه عوارض 1400 شهرداری قم در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: برخی تخفیف ها و همچنین برخی عدم افزایش تعرفه ها برای مشاغل آسیب دیده از کرونا هم در تعرفه گذاری لحاظ شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم در نشست امروز این شورا با اشاره به برآورد اولیه و متمم بودجه سازمان زیباسازی شهرداری قم در سال 1398 اظهار کرد: وصولی این سازمان در سال گذشته، حدود 8 میلیارد و 900 میلیون تومان و هزینه کرد آن هم حدود 9 میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد این سازمان با حدود 100 میلیون کسری مواجه بوده است.

مجید اخوان ادامه داد: البته در گزارش سازمان حسابرسی درباره این تفریغ بودجه نکاتی هم به عنوان تذکر بیان شده است.

وی درباره تعرفه عوارض و خدمات بهای سال 1400 شهرداری قم نیز خاطر نشان کرد: این تعرفه شامل افزایش، تغییر و الحاق نسبت به سال جاری خواهد بود.

اخوان افزود: ضابطه دریافت عوارض و خدمات بهای شهرداری بر اساس دفترچه ای است که مفاد آن به صورت سالیانه مورد تجدید نظر قرار می گیرد و اکنون نیز این تجدیدنظرها نیازمند تأییدیه اعضای شورای اسلامی شهر برای درج آگهی قانونی آن است.

وی درباره جمع بندی نشست های مختلف درباره این تعرفه بویژه در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اذعان کرد: مقرر شد از سال 1400، قیمت منطقه ای بر اساس اصلاحی ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، مبنای برآورد تعرفه عوارض و خدمات بها باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم همچنین بیان داشت: البته برخی تخفیف ها و همچنین برخی عدم افزایش تعرفه ها برای مشاغل آسیب دیده از کرونا هم در این تعرفه گذاری لحاظ شده است.

در پایان گزارش تفریغ بودجه سال 1398 سازمان زیباسازی و همچنین تعرفه عوارض و خدمات بهای سال 1400 شهرداری قم با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قم همراه شد.