تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری قم تصویب شد
تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری قم تصویب شد
اخوان با اشاره به تصویب تعرفه عوارض 1400 شهرداری قم در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: برخی تخفیف ها و همچنین برخی عدم افزایش تعرفه ها برای مشاغل آسیب دیده از کرونا هم در تعرفه گذاری لحاظ شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم در نشست امروز این شورا با اشاره به برآورد اولیه و متمم بودجه سازمان زیباسازی شهرداری قم در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: وصولی این سازمان در سال گذشته، حدود ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و هزینه کرد آن هم حدود ۹ میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد این سازمان با حدود ۱۰۰ میلیون کسری مواجه بوده است.

مجید اخوان ادامه داد: البته در گزارش سازمان حسابرسی درباره این تفریغ بودجه نکاتی هم به عنوان تذکر بیان شده است.

وی درباره تعرفه عوارض و خدمات بهای سال ۱۴۰۰ شهرداری قم نیز خاطر نشان کرد: این تعرفه شامل افزایش، تغییر و الحاق نسبت به سال جاری خواهد بود.

اخوان افزود: ضابطه دریافت عوارض و خدمات بهای شهرداری بر اساس دفترچه ای است که مفاد آن به صورت سالیانه مورد تجدید نظر قرار می گیرد و اکنون نیز این تجدیدنظرها نیازمند تأییدیه اعضای شورای اسلامی شهر برای درج آگهی قانونی آن است.

وی درباره جمع بندی نشست های مختلف درباره این تعرفه بویژه در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اذعان کرد: مقرر شد از سال ۱۴۰۰، قیمت منطقه ای بر اساس اصلاحی ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، مبنای برآورد تعرفه عوارض و خدمات بها باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم همچنین بیان داشت: البته برخی تخفیف ها و همچنین برخی عدم افزایش تعرفه ها برای مشاغل آسیب دیده از کرونا هم در این تعرفه گذاری لحاظ شده است.

در پایان گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان زیباسازی و همچنین تعرفه عوارض و خدمات بهای سال ۱۴۰۰ شهرداری قم با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قم همراه شد.