مدیریت منسجم عامل پیشرفت مناسب در اجرای پروژه های بزرگ
مدیریت منسجم عامل پیشرفت مناسب در اجرای پروژه های بزرگ
محسن محرری اظهار داشت: آفت پروژه های بزرگ اعمال سلیقه در حوزه اجرا و مدیریت است، اما در پروژه بیمارستان نور شاهد مدیریتی منسجم و انجام کارها با این سطح و گستردگی طبق برنامه ریزی قبلی هستیم که این مهم باید مورد توجه سایر متولیان در پروژه های جاری در استان و کشور باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، محسن محرری در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر قم از روند اجرای پروژه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور در بلوار آیت الله بروجردی اظهار داشت: خوشحال هستیم که روند اجرای پروژه های خدماتی خاصه پروژه های درمانی در قم با ذیل به توجه بانیان امور خیر جاری است.
وی ادامه داد: از نگاه آیت الله العظمی شهرستانی به توجه به پروژه های خدماتی مانند ساخت بیمارستان و کتابخانه تشکر می کنم، به واقع این پروژه های را باید با نگاه ملی به آن نگاه کرد.
وی افزود: آفت پروژه های بزرگ اعمال سلیقه در حوزه اجرا و مدیریت است، اما در پروژه بیمارستان نور شاهد مدیریتی منسجم و انجام کارها با این سطح و گستردگی طبق برنامه ریزی قبلی هستیم که این مهم باید مورد توجه سایر متولیان در پروژه های جاری در استان و کشور باشد.