مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و نهم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و هفتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲9مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لایحه شماره 51883 مورخ 24/09/1399 موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٤٠٠ (افزايش – تغيير – الحاق ) شهرداري قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 29/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و به پیوست شش برگ ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- احتراماً عطف به لایحه شماره 20632 مورخ 28/04/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال١٣٩٨ سازمان زيباسازي، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 29/10/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی،تفریغ بودجه سال1398سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 88.924.734.368 ریال (هشتادوهشت میلیارد و نهصدو بیست و چهار میلیون و هفتصدو سی و چهار هزار و سیصدو شصت و هشت ریال) و از حیث هزینه به میزان 90.462.577.066 ریال ( نود میلیارد و چهارصدو شصت و دو میلیون و پانصدو هفتادوهفت هزار و شصت و شش ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.