مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و نهم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و هفتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- احتراماً عطف به لایحه شماره ۵۱۸۸۳ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١۴٠٠ (افزایش – تغییر – الحاق ) شهرداری قم، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و به پیوست شش برگ ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۰۶۳۲ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ موضوع اخذ مجوز تفریغ بودجه سال١٣٩٨ سازمان زیباسازی، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود،جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی روز دوشنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی،تفریغ بودجه سال۱۳۹۸سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان ۸۸٫۹۲۴٫۷۳۴٫۳۶۸ ریال (هشتادوهشت میلیارد و نهصدو بیست و چهار میلیون و هفتصدو سی و چهار هزار و سیصدو شصت و هشت ریال) و از حیث هزینه به میزان ۹۰٫۴۶۲٫۵۷۷٫۰۶۶ ریال ( نود میلیارد و چهارصدو شصت و دو میلیون و پانصدو هفتادوهفت هزار و شصت و شش ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.