مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰2/13مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- با احترام عطف به لايحه شماره 36714 مورخ 10/07/1399 موضوع اخذ مجوز تفريغ بودجه سال ١٣٩٨ سازمان زیباسازی،بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که درجلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 13/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد.در نتيجه با عنایت به ارائه گزارش موسسه حسابرسی ، تفریغ بودجه سال1398 سازمان موصوف از حیث وصولی به میزان 38.149.115.868ریال(سی و هشت میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و هشتصد و شصت و هشت ریال) و از حیث هزینه به میزان 55.991.375.099 ریال (پنجاه و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و نود و نه ریال) به پیوست یک کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- با احترام عطف به لايحه شماره 62323 مورخ 12/11/1399 مثبوت به شماره 6569 مورخ 18/11/1399موضوع اخذ مصوبه بودجه پيشنهادي سال ١٤٠٠ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که درجلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 13/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد.در نتيجه بودجه سال1400 سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 888.560.000.000 ریال(هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- با احترام عطف به لايحه شماره 62323 مورخ 12/11/1399 مثبوت به شماره 6398 مورخ 13/11/1399موضوع اخذ مصوبه بودجه پيشنهادي سال ١٤٠٠ سازمان کشتارگاه صنعتی قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که درجلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 13/02/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد.در نتيجه بودجه شش ماهه سال1400 سازمان موصوف (تا تاریخ 31/06/1400) از حیث وصولی و هزینه به میزان 27.180.000.000 ریال(بیست و هفت میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.