مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفدهم خرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰3/17مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- با احترام عطف به لايحه شماره 11948 مورخ 08/03/1400 موضوع اخذ مجوز اجراي تفاهم نامه منعقده به شماره ٢٣٠٩٨ / ١ مورخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٠٠ في مابين شهرداري قم و پليس راهور و فرماندهي انتظامي استان قم در راستاي ماده ١٠٨ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 17/03/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و به پیوست چهار برگ ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- با احترام عطف به لايحه شماره 11785 مورخ 08/03/1400 موضوع اخذ مجوز تعرفه فروش قمكارت با مبلغ پيشنهادي يكصد هزار ريال، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود ، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 17/03/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.