اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم
اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم
اعضای محترم شورای اسلامی شهر مقدس قم در دوره ششم به شرح زیر می باشند: