معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ مرتضی استقامت علی آبادی
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ مرتضی استقامت علی آبادی
.

نام: مرتضی
نام خانوادگی: استقامت علی آبادی

تحصیلات:
سطح ۳ مدیریت اسلامی و دانشجوی دکترا

سوابق:
مسئول و دبیر تشکل فراگیر تبلیغ طلاب سراسر کشور
موسس و مسئول دبیرخانه دائمی مبلغین اربعین
موسس و مسئول موسسه تبلیغی فرهنگی رسالات
مسئول طرح تربیتی دانشگاه امام حسین (ع)
مسئول کمیته خادمین راهیان نور
عضو شورای سیاستگذاری تبلیغ اربعین کشور