طرح تدوین شناسنامه محلات قم؛ در دستور کار کمیته توزیع عادلانه خدمات است
طرح تدوین شناسنامه محلات قم؛ در دستور کار کمیته توزیع عادلانه خدمات است
مهندس آمره اظهار داشت: با توجه به فقدان اطلاعات جامع و یکپارچه در خصوص محلات قم، و توجه ویژه به توسعه محلات کم برخوردار طرح تدوین شناسنامه محلات قم بر اساس بهره مندی از امکانات و خدمات شهری با رویکرد تبیین افق راه آینده، در دستور کار کمیته توزیع عادلانه خدمات است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم،  مهندس معصومه آمره با اشاره به فعالیت های در حال اجرای کمیته توزیع عادلانه خدمات در شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت : با توجه به فقدان اطلاعات جامع و یکپارچه در خصوص محلات قم، و توجه ویژه به توسعه محلات کم برخوردار طرح تدوین شناسنامه محلات قم بر اساس بهره مندی از امکانات و خدمات شهری و تحلیل نقاط ضعف و قوت، در دستور کار کمیته توزیع عادلانه خدمات شورای ششم قرار گرفت تا با استفاده از تحلیل وضع موجود و با رویکرد تبیین افق راه آینده، این طرح سندی برای توسعه متوزان شهری و مبنای تصمیم گیری و اولویت اقدامات شهرداری باشد.